2022. március 30.

A nyilatkozat szövege

„Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást.” (Zsoltárok 85,11)

Az ukrajnai háború és a világban egyre súlyosbodó megosztottság idején az Egyházak Világtanácsa (EVT) ügyvezető főtitkárának meghívására 2022. március 30-án a svájci Bosseyben gyűltek össze az EVT tagegyházainak vezető képviselői több, a jelenlegi konfliktussal szomszédos és közvetlenül érintett európai országból. A találkozó célja az volt, hogy egyeztessünk, megosszuk véleményünket a konfliktusról és annak okairól, és felismerjük a lehetséges utakat, amelyek mentén az egyházak együttműködhetnek a békéért a háború közepette. Bár Oroszország és Ukrajna képviselői elfogadták a meghívásunkat, mégsem tudtak csatlakozni hozzánk, amit sajnálattal vettünk tudomásul.
A találkozó résztvevőiként – az EVT mandátumával és gyakorlatával összhangban – megerősítjük, hogy elutasítjuk az Isten akaratával ellentétes háborút, és a viták megoldásának eszközeként használt halált okozó katonai erő alkalmazását Ukrajnában éppúgy, mint világszerte. A vitás kérdéseket békésen, őszinte és értelmes párbeszéd és tárgyalások útján lehet és kell megoldani. Elítéljük az Orosz Föderáció vezetői által a szuverén ukrán nemzet lakossága ellen indított katonai agressziót. Elismerjük Ukrajna népének jogát arra, hogy megvédje magát ezzel az agresszióval szemben. Gyásszal emlékezünk meg a már eddig is mindkét oldalon elvesztett, Isten és szeretteik számára egyaránt értékes életekre, valamint az akár otthonaikat is elhagyni kényszerülő embereket és közösségeket sújtó szörnyű pusztításra.
Követendő példaként emeljük ki azt az együttérző gondoskodást és támogatást, amelyet a szomszédos és más országok hatóságai, helyi közösségei, egyházai és egyházi szervezetei nyújtottak az ukrán menekülteknek, ami minden olyan menekültet megillet, aki az életét és méltóságát fenyegető veszélyek miatt kénytelen elhagyni otthonát.
Másokkal együtt határozottan szorgalmazzuk az ukrajnai tűzszünetet, a humanitárius folyosók megnyitását és tiszteletben tartását, valamint a biztonságos és igazságos békét célzó folyamatos tárgyalásokat, hogy mihamarabb véget érjen a szenvedés.
Sürgetjük a jelen vagy bármilyen egyéb fegyveres konfliktus által fenyegetett emberek Isten adta emberi méltóságának elismerését, tiszteletben tartását és védelmét, és követeljük a polgári lakosság és infrastruktúra védelmét, ami alapvető erkölcsi kötelességünk és egyben a nemzetközi humanitárius jog által ránk rótt felelősségünk is. Mindazokat, akik felelősek az alkalmazandó jogszabályok megsértéséért és az emberiség elleni bűncselekmények elkövetéséért, teljes mértékben felelősségre kell vonni tetteikért.
Ukrajna határai és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő, szenvedő diaszpóra ügye mellett súlyos aggodalommal töltenek el minket az indokolatlan agresszió még szélesebb körű és hosszabb távú következményei. A globális élelmezésbiztonsági válság, amely a koronavírus világjárvány következményei miatt már most is akut, ezzel csak súlyosbodni fog, és különösen a világ legszegényebb és legkiszolgáltatottabb országait és közösségeit fogja sújtani. Ráadásul most, amikor az egész világnak össze kellene fognia, hogy választ adjon a fenyegető éghajlati katasztrófa közös egzisztenciális kihívására, még nyilvánvalóbb Oroszország szomszédja elleni támadásának felháborító erkölcstelensége.
Osztozunk abban a szilárd meggyőződésben, hogy a keresztyén alapelvek szempontjából semmilyen legitim módon sem igazolni, sem elfogadni nem lehet ezt a fegyveres agressziót és annak szörnyű következményeit.
Tudatában vagyunk az ukrajnai erőszak további eszkalálódásában, a még kiterjedtebb és pusztítóbb konfliktusban, valamint a tömegpusztító fegyverek esetleges bevetésében rejlő súlyos kockázatoknak, ezért a fenyegetések helyett diplomáciai erőfeszítésekre, a konfrontáció és kirekesztés helyett párbeszédre, a dezinformáció helyett igazságra szólítunk fel, hogy a lelkiismeret hangját, amelyet Isten minden népére és egyedülálló teremtett világára érvényes akarata ösztönöz, mindannyian meghalljuk.
A konfliktussal és annak következményeivel szembesülő keresztény közösségek vezetőiként, tudatában annak, hogy a testvéregyházak különböző nézőpontokat képviselnek a konfliktus kiváltó okait illetően, hangsúlyozzuk az EVT szerepének fontosságát, amely az ökumenikus mozgalom kiemelkedő eszköze az eltérő vélemények megvitatásában, a különbözőségekkel való küzdelemben, valamint a kiengesztelődés és az egység keresésében – szóban és tettben, amelyre hitünk hív bennünket. Szüntelenül imádkozunk a békéért Ukrajnában, Európában és az egész világon, a pillanatnyilag a szembenállásra és az erőszakra hajó szívek és elmék átformálásáért, és azért, hogy a béke útjára térjünk, amelyen Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus vezet bennünket.
Megerősítjük az EVT szerepét az ökumenikus párbeszéd platformjaként az ilyen tragikus konfliktusok és politikai megosztottság közepette, valamint a párbeszéd alkalmainak kritikus szükségességét – beleértve az orosz és ukrán kollégáinkkal folytatott párbeszédet is – ebben a nehéz helyzetben. Elismerjük az egyházak és az ökumenikus mozgalom elhívását a béketeremtésre, és kölcsönösen elkötelezzük magunkat, hogy újfent találkozunk majd és továbbra is együtt dolgozunk az igazságosságért és a békéért. Mindebben arra számítunk, hogy az EVT további találkozók szervezésével járul hozzá ahhoz, hogy szándékunkat valóra válthassuk. Felkérjük az EVT főtitkárát, újból hívja meg oroszországi és ukrajnai tagegyházait, hogy minél hamarabb csatlakozzanak hozzánk egy újabb kerekasztal-beszélgetésre.

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek” (Máté 5,9)

  • Prof. Dr. Nifon Targoviste-i metropolita, Targovistei Egyházmegye (Román Ortodox Egyház)
  • Dr. Olav Fykse Tveit érsek, Norvég Egyház
  • Dr. Martin Dutzmann, Németországi Protestáns Egyház (EKD)
  • Dr. Vicken Aykazian érsek, Örmény Apostoli Egyház
  • Urmas Viilma érsek, Észtországi Evangélikus Egyház
  • Dr. Kimmo Kääriäinen, Finnországi Evangélikus Egyház
  • Ivan El’ko püspök, Szlovákiai Evangélikus Egyház
  • Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke